Zanzibar

NL

Productie Hand geweven
Kwaliteit 100 % PET (gerecycleerde PET-flessen)
Rug Recto- verso
Hoogte 8 mm
Gewicht 2.200 gr/m2

FR

Production Tissé main
Qualité 100 % PET (bouteilles PET recyclées)
Dos Recto verso
Hauteur 8 mm
Poids 2.200 gr/m2

ENG

Production Hand woven
Quality 100 % PET (recycled PET bottles)
Backing Recto-verso
Height 8 mm
Weight 2.200 gr/m2

DE

Produktion Hand gewebt
Qualität 100 % PET (recycelten PET – Flaschen)
Zweitrücken Recto verso
Gesamthöhe 8 mm
Gesamtgewicht 2.200 gr/m2